Четвер, 18 серпня 2022

Гази

     На якість води в цілому впливають розчинені в ній кисень2), вуглекислий газ  (СО2) тасірководень2S).   В принципі, у воді може міститися будь-який газ, з яким вона контактує. Концентрацію газу в воді можна розрахувати по формуліС = К Рг , де Крозчинність газу в воді за даних температурі та парціальному тиску 0,1 МПа,  Рг – парціальний тиск газу в МПа.

     Кисень потрапляє в воду з атмосферного воздуху і утворюється в воді в результаті фотосинтеза водоростями углеводів з вугільної кислоти і води. В природних водах кисень витрачається на окислення органічних речовин. Зменшення концентрації кисня в воді в порівнянні з нормою є ознакою її забруднення. У чистій воді концентрація кисню літом при температурі 20 оС складає біля 9 мг/л, взимкуу межах 13 – 14 мг/л.

Детальніше:Гази

Завислі речовини та колоїди

   Завислі речовини потрапляють в воду в результаті змиву твердих частинок грунту. Найбільша мутність води в поверхневих водоймах в паводковий та дощовий періоди. Наименша – в зимовий, коли водойма вкрита льодом. Зростання мутності води може бути пов’язано з появою фіто- та зоопланктону, окисленям двовалентного заліза, марганця, скиданням неочищених промислових стічних вод та низкою інших причин. В степових районах вміст завислих речовин у річках складає 150 - 500 мг/л. Припустима концентрація завислих речовин у водопроводній воді згідно ДСанПіН 2.2.4-400-10  не повинна перевищувати 1 мг/л.

    Завислі речовинимають різний гранулометричний склад. Для його характеристики використовують поняття  гідравлічної крупності. Гидравлічна крупність - це швидкість осаджування частин при температурі 10 оС в нерухомій воді.

Детальніше:Завислі речовини та колоїди

Іони та солі

    Солі розчиняються в воді з утворенням іонов.

    В природних водах в відносно великій кількості містяться 7 іонов: три аніона (НСО3- , СL- , SO42- ) та чотири катіона ( Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Алекін О.А. запропонував класифікувати природні води в залежності від переважального аніона. Згідно цієї класифікації природні води поділяються на класи: гідрокарбонатні (карбонатні), хлоридні та сульфатні. Кожний  клас по переважальному катіону ділять на группи: натриєву, кальцієву та магнієву. У свою чергу в групах разрізняють три типу вод в залежності від співвідношення концентрації різних аніонів та катіонів.

    За загальним вмістом іонов (або відповідних солей) визначають загальну мінералізацію води. За ступінню мінералізації природні води умовно ділять на прісні (до 1 г/л), мінералізовані (1 - 25 г/л),  з морською солоністю (25 – 50 г/л)  і розсоли (більш як 50 г/л). Про концентрацію у воді солей можна судити за величиною сухого залишку та втраті маси зразка при прожарюванні. Сухий залишок визначається шляхом випарювання визначеного  об’єма заздалегідь профільтрованої води. Він складається з мінеральних солей та нелетких домішок органічного походження. Кількість органічних домішок у сухому залишку визначається по втраті його ваги при прожарюванні.    

Детальніше:Іони та солі

Органічні речовини та мікроорганізми

    Органичні речовини представлені в природних водах грунтовим гумусом, продуктами життєвої діяльностіі розкладання рослинних та тваринних організмів, складовими побутових та промислових стічних вод. Для водойм особливу небезпеку складають стічні води, вміст яких є практично непередбачуваним.

    Вміст органічних речовин у річках, які не зазнають техногенного навантаження, звичайно знаходиться в межах від 2 до 150 мг/л. Наявність у воді органічних та деяких легко окислюваних неорганічних домішок зумовлює її окислюваність. Найменшу окислюваність мають артезіанські води (звичайно до 2 мгО2/л). У чистых озерах средня окислюваність води складає 5 – 8 мгО2/л , у річках вона може досягати 60 мг О2/л.

    Підвищена окислюваність води свідчить про її забруднення. Раптове підвищення окислюваності води є однією з прикмет її забруднення побутовими стічними водами.

Детальніше:Органічні речовини та мікроорганізми